Nowy produkt w koszyku KOSZYK

Regulamin Aligator Club

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie Aligator Club, zwanego w dalszej części Klubem.

1.2. Organizatorem Klubu jest sieć sklepów zoologicznych Aligator ZOO nr NIP 556-158-85-59.

1.3. Klient przystępuje do Klubu poprzez: wypełnienie formularza klubowego dostępnego w każdym ze sklepów zoologicznych Aligator ZOO i przekazanie niezbędnych danych sprzedawcy. Z momentem przystąpienia do Klubu Klient staje się Klubowiczem.

1.4. Zasady uczestnictwa w Klubie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.aligatorzoo.pl oraz będzie dostępny w Sklepach stacjonarnych.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Klubu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Klubowiczów. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.aligatorzoo.pl oraz w sklepach zoologicznych Aligator ZOO.

2. Zasady Klubu

2.1. Aligator Club to specjalny program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów sklepów zoologicznych Aligator ZOO, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter).

2.2. Klubowicz dokonując zakupów w sklepach Aligator ZOO gromadzi Premię kwotową w wysokości stanowiącej równowartość 5% wartości dokonywanych zakupów, lub po dokonaniu zakupów na kwotę przekraczającą 1000,00 zł w ciągu 180dni – 10% wartości dokonywanych zakupów, która może zostać wykorzystana na zasadach określonych poniżej (dalej: „Premia”). Uczestnictwo w Klubie umożliwia korzystanie z dodatkowych promocji i ofert specjalnych.

2.3. Aby przystąpić do Aligator Club należy: wypełnić formularz rejestracji dostępny w Sklepach stacjonarnych i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

2.4. Uczestnikami Aligator Club mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.5. Konto Klubowicza, który potwierdził chęć korzystania z programu rabatowego Aligator Club powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dodatkowe informacje dotyczące posiadanego zwierzęcia i najczęściej odwiedzanego sklepu.

2.6. Klubowicz, który zapisze się do Klubu otrzymuje od Organizatora Kartę Klubu (zwana dalej Kartą) umożliwiającą jego identyfikację podczas zakupów.

3. Zasady naliczania i wykorzystywania rabatu w programie rabatowym ALIGATOR CLUB

3.1. Klubowiczom korzystającym z programu premiowego, naliczana jest Premia kwotowa w wysokości równowartości 5% od wartości każdego dokonanego zakupu w Sklepach Aligator ZOO. Jeżeli Klient w ciągu 180 dni dokona zakupów w sklepach zoologicznych Aligator ZOO na kwotę przekraczającą 1000,00 zł Premia wzrasta do wysokości równowartości 10% od wartości zakupów. Jeżeli w ciągu kolejnych 180 dni licząc od dnia bieżącego wartość zakupów spadnie poniżej wartości 1000,00 zł wartość Premii kwotowej wraca do równowartości 5% dokonanych zakupów. Program nasz w szczególny sposób docenia Klientów robiących regularnie duże zakupy w naszych sklepach.

Premia nie jest naliczana od artykułów promocyjnych w myśl zasady, że promocje i programy nie łączą się. Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie do pełnych złotówek.

3.2. Naliczona Premia może zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów tylko i wyłącznie przy zakupie towarów nieprzecenionych i nie objętych promocjami lub rabatami, po upływie 24 godzin od dokonania transakcji. Premia zostaje wykorzystana w formie rabatu od dokonywanych zakupów, z zastrzeżeniem, że rabat zostaje naliczony jedynie od towarów nieprzecenionych i nie objętych promocjami.

3.3. Premię z danej transakcji zakupowej Klubowicz może wykorzystać w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji.

3.4. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza i naliczonej Premii są dostępne w zakładce Aligator Club na stronie internetowej www.aligator.net.pl po upływie 24 godzin od dokonania transakcji.

3.5. Klubowicz weryfikowany jest na podstawie posiadanej Karty Klubowej. W przypadku braku karty premia nie może być naliczona.

3.6. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto Klubowicza zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany towar.

3.7. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Premię na koncie danego Klubowicza (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), naliczona Premia zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z wartości zwracanego towaru.

3.8. Program Klubu nie łączy się z innymi promocjami, programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w sklepach Aligator ZOO i nie jest możliwe korzystanie z różnych programów podczas jednej transakcji.

3.9. Aby wykorzystać Premię Klubowicz przed zrealizowaniem zakupu musi zgłosić sprzedawcy fakt bycia Klubowiczem i chęć skorzystania z Aligator Club.

3.10. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Premii, w szczególności poprzez jej podwyższenie. Zmiana wysokości Premii nie będzie powodowała uszczuplenia praw nabytych przez Klubowiczów.

3.11. Jeżeli Premia na koncie Klubowicza została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Klubowicz zostanie poinformowany.

3.12. Dla członków Klubu organizowane będą tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie punktów, dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły ofert czasowych (czas obowiązywania i zasady) komunikowane będą na stronie www.aligatorzoo.pl

3.13. Dla każdego sklepu stacjonarnego Aligator ZOO konieczne jest utworzenie indywidualnego konta, gdyż Premie na koncie danego Klubowicza nie sumują się.

3.14. Premie na koncie zebrane w danym sklepie stacjonarnym Aligator ZOO nie mogą być realizowane w innym sklepie stacjonarnym Aligator ZOO, niż w tym, w którym zostały zdobyte.

4. Karta Klubu

4.1. Karta Klubu wydawana jest dla Klientów sklepów zoologicznych Aligator ZOO i jest narzędziem identyfikującym Klubowicza.

4.2. Karta nie jest kartą płatniczą. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu.

4.3. Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z członkostwa w Klubie.

4.4. Karta wydawana jest Klubowiczowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.

4.5. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi sklepu. Organizator zaakceptuje tylko taki formularz rejestracyjny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Klubem i zgodę na przesyłanie informacji handlowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

4.6. W przypadku utraty Karty Organizator nie ma możliwości identyfikacji Klubowicza, w związku z czym zostanie mu wydana nowa karta klubowa, a zgromadzone środki zostaną skasowane po upływie 180 dni od ich naliczenia.

4.7. Karta wydawana jest na czas nieokreślony.

5. Dane osobowe

5.1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Administratorem danych jest Organizator.

5.2. W formularzu rejestracyjnym Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Klubem, przez umieszczenie na nim swojego podpisu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Aligator Club.

5.3. Członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania i poprawiania. Członek Klubu ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora.

5.4. Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

5.5. Klubowicz może zostać wykluczony z Klubu w przypadku, gdy:

– naruszył Regulamin i nie zaprzestał dokonywania naruszeń pomimo wezwania pocztą elektroniczną z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń,
– wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

O wykluczeniu z Klubu użytkownik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną.

6. Zamknięcie Klubu. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.

6.2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na wszystkich Kartach i kontach klubowiczów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klubowicza do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

6.3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.aligatorzoo.pl sklepach Aligator ZOO oraz powiadomienia Klubowiczów w formie mailowej, wiadomości sms lub innej, wybranej przez Organizatora.

6.4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia Klubu przez Organizatora nie uprawnia Klubowicza do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.

6.5. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie następuje poprzez cofnięcie zgody na otrzymanie informacji handlowych (newsletter) lub na żądanie Klienta wyrażone w każdym ze sklepów.

7. Postanowienia końcowe. Procedura reklamacyjna

7.1. Klubowicz jest uprawniony do złożenia pisemnej reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem, złożona osobiście w każdym ze sklepów lub przesłana mailem na: biuro@aligator.net.pl

7.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

7.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

7.4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.aligatorzoo.pl oraz w sklepach zoologicznych Aligator ZOO.

7.5. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na formularzu rejestracyjnym.