Nowy produkt w koszyku KOSZYK

Polityka zwrotów

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:
  1. od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  2. w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres sklep@aligatorzoo.pl Klient w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, otrzyma dokument: Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami. Procedurę zwrotu pieniędzy rozpoczniemy po otrzymaniu od Klienta podpisanego Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wraz ze zwróconym towarem.
 4. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku karmy suchej, mokrej, przysmaków oraz innych pokarmów, przyjmujemy zwrot tylko w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.
 5. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi Klient na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 7. Sklep dokona zwrotu należności w sposób, w jaki dokonano płatności za towar niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania podpisanego oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY